Структурата и съдържанието на документа са дефинирани в Закона за регионалното развитие (обнародван ДВ бр.21/31.03.2020 г.) и „Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, утвърдени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

ПИРО на Община Велико Търново ще включва следните части:

Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община.

Част II. Цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027.

Част ІІІ. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност.

Част ІV. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини -приоритетни зони за въздействие

Част V. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие;

Част VІ. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия

Част VIІ. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО;

Част VIII. Предварителна оценка, съгласно условията на чл. 32 от ЗРР. Посочените компоненти имат логическа последователност и взаимна обвързаност. Аналитичната част на документа е основата за формулиране на стратегическата му част, а дефинираните подходи и механизми за управление, наблюдение и оценка ще осигурят практическото изпълнение и постигането на целите и приоритетите на Плана.