План за интегрирано развитие на Община Велико Търново 2021-2027 г.


Окончателен доклад за работа със заинтересованите страни и формите на участие при разработване на ПИРО при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност


Междинен доклад за работа със заинтересованите страни и формите на участие при разработване на ПИРО при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност


Покана за обществено обсъждане на изготвения ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Велико Търново (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Уважаеми дами и господа,

Община Велико Търново е във финален етап от процеса по разработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на Община Велико Търново (ПИРО) за периода 2021-2027 г. с помощта на избран външен изпълнител в рамките на  Договор за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Разработване на  стратегически документи на Община Велико Търново в две обособени позиции за Обособена позиция №2 Разработване на План за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021 – 2027 г. и хармонизиране на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие.“.

Проектът на ПИРО е разработен в изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и в съответствие с Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община /ПИРО/ за периода 2021-2027 г., утвърдени със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласно които и в изпълнение на подхода „отдолу-нагоре“ при взимането на решения, предстои цялостно завършване и обсъждане на плана с гражданите. В тази връзка и на основание чл.20, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), Кметът на Община Велико Търново отправя покана за обществено обсъждане на изготвения ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Велико Търново (ПИРО) за периода 2021-2027 г. към всички заинтересовани страни и жителите на територията на общината, в т.ч. органи и организации, икономическите и социалните партньори, както и физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на Община Велико Търново през новия програмен период.

Събитието ще се проведе присъствено на 15.07.2021 г. от 10:30 часа в Голяма зала на община Велико Търново при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Всички документи и информация, свързани с разработването на ПИРО на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г. са публикувани на сайта на ПИРО https://veliko-turnovo-next7.eu


ПОКАНА ЗА 02.06.2021 г.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г. имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в публично събитие „Обществен форум“, на което ще бъде обсъдена стратегическата част на документа: визия, приоритети,  мерките и др.

Събитието ще се проведе онлайн на 02.06.2021 г. от 10:30 часа. Очакваната продължителност е до 12:00 ч.

За да вземете участие е необходимо предварително да уведомите за Вашето желание за участие до 31.05.2021 г. (понеделник) на следния електронен адрес: euro_vt@abv.bg, като задължително посочите Ваш адрес, на който ще получите линк за участие в събитието.

Линкът ще Ви бъде изпратен до 09:30 ч. в деня на събитието на имейл адреса, който сте посочили.

В случай, че се наложат промени по предварително обявения час ще бъдете уведомени своевременно.


На 31 май 2021 (понеделник) и 1 юни 2021 г. (вторник) ще бъдат проведени фокус – групи във връзка с разработване на Плана за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г.

В тази връзка публикуваме график за тяхното провеждане.

31.05.2021г. (понеделник)Място: Нова зала, ет.3, сграда на Община Велико Търново
10:30 – 12:00Социална политика и здравеопазване
13:00 – 14:30Икономическо развитие/НИРД
15:00 – 16:30Образование, младежки дейности и спорт
01.06.2021г. (вторник)Място: зала 306, ет.3, сграда на Община Велико Търново
09:30 – 11:00Инфраструктура
11:00 – 12:30Околна среда и градска мобилност
14:00 – 15:30Културно-историческо наследство и туризъм
15:30 – 17:00Общинска администрация, в т.ч. кметове и кметски наместници, съседни общини