Политика за защита на личните данни

За целите на своята дейност „БИМ Консултинг“ ООД обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и Политиката на организацията за защита на личните данни.

Настоящата политика за поверителност е приложима за Вас, ако желаете да се регистрирате или вече сте регистрирали на уебстраницата https://veliko-turnovo-next7.eu и има за цел да ви разясни как и защо обработваме личните ви данни.

Съгласно Общия регламент, лични данни е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Администратор на личните данни

Администратор на личните данни е „БИМ Консултинг“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 200242286, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1142, бул. „Васил Левски“ № 1, вх. А, ет. 1, ап. 1 и адрес за кореспонденция в гр. София, п.к. 1000, ул. „Уилям Гладстон“ № 23, ет. 1, ап. 3, ел. поща: bim “at” bim-bg.com

Физически лица, чиито лични данни се обработват от дружеството

Във връзка с дейността на дружеството и настоящата уебстраница, „БИМ Консултинг“ ООД обработва личните данни на физическите лица, които са се регистрирали на сайта чрез раздели „Анкети“, „Публични събития“ и „Вашата обратна връзка към нас“.

Какви Ваши лични данни обработваме?

В зависимост от конкретните цели и основания „БИМ Консултинг“ ООД обработва всички или някои от посочените по-долу лични данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

 • Идентификационни данни – две имена (собствено и фамилно).
 • Данни за контакт – телефон и електронна поща.
 • Данни за основната сфера на дейност – сектор на работа и заемана позиция.
 • Данни за завършено образование, възраст и сходни.

Забележка: част или всички от посочени данни се събират при провеждането на Анкетни проучвания, Фокус групи и при отправянето на предложения чрез Раздел „Вашата обратна връзка към нас“, за целите на изпълнението на Договор от 15.09.2020 г. за възлагане на обществена поръчка за услуги, сключен между Община Велико Търново и „БИМ Консултинг“ ООД.

Цели на обработване

Дружеството обработва личните данни във връзка с изпълнението на Договор от 15.09.2020 г. за изпълнението на обществена поръчка с предмет „Разработване на стратегически документи на Община Велико Търново в две обособени позиции: Обособена позиция № 2 – Разработване на План за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г. и хармонизиране на Плана за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие“.

Правни основания за обработване

Дружеството обработва лични данни единствено при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент и по-специално:

 • Изпълнението на договор.
 • Законови задължения, приложими спрямо дружеството.
 • Легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни.

Евентуални последствия, ако не бъдат предоставени личните данни

В случай, че лицето желаещо да се регистрира на страницата https://veliko-turnovo-next7.eu не предостави необходимите лични данни, това ще възпрепятства качественото изпълнение на договора, сключен между Община Велико Търново и „БИМ Консултинг“ ООД.

На кого се предават или разкриват личните данни?

Личните данни на лицата регистрирали се на страницата https://veliko-turnovo-next7.eu при необходимост се предоставят на община Велико Търново.

Срок на съхранение на личните данни

Личните данни, събрани по силата на съгласие се обработват до оттегляне на съгласието или отпадането необходимостта от обработката им.

Сигурност на личните данни

Дружеството прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително поемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност.

Права на субектите на данните

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от дружеството за целите на изпълнение на посочения по-горе договор, сключен между Община Велико Търново и „БИМ Консултинг“ ООД има следните права:

 • право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;
 • право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 • право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;
 • право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 • право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен.

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на място на адреса за кореспонденция (гр. София, п.к. 1000, ул. „Уилям Гладстон“ № 23, ет. 1, ап. 3) и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице. Дружеството се произнася по искането на субекта на данни в 30-дневен срок от неговото подаване.

Когато исканията на субект на данни във връзка с упражняване на посочените по-горе права са явно неоснователни или прекомерни, дружеството може да наложи заплащането на такса или да откаже да предприеме действия по искането.

Защита на правата на субектите на данните

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

Актуалност и промени на политиката за поверителност на личните данни            

С цел да прилагаме най-актуални мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за поверителност на личните данни. Ако промените, които направим са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в Раздел „Новини“ или да ви уведомим по друг подходящ начин.