Община Велико Търново разработи План за интегрирано развитие на община Велико Търново за периода 2021 – 2027 г. в изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и в съответствие с Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община /ПИРО/ за периода 2021-2027 г., утвърдени със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът на ПИРО бе представен на обществено обсъждане на 15.07.2021 год. от 10:30 ч. в Голяма зала на община Велико Търново в присъствието на представители на заинтересованите страни, граждани, общинска администрация, медии.

Планът за интегрирано развитие на община Велико Търново определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината.

Съгласно чл.32 от ЗРР, стратегическият документ на община Велико Търново е предмет на разглеждане от компетентния орган по извършване на екологична оценка или преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. На линковете по-долу можете да се запознаете с презентациите, представени на общественото обсъждане:

Основни изводи от проведен анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Община Велико Търново

Роля и място на заинтересованите страни в процеса на разработване на ПИРО

Решение № ВТ-18-ЕО/2021 г.

Документът е приет с Решение № 666 по Протокол № 30/26.08.2021 год. на Великотърновски общински съвет.

План за интегрирано развитие на Община Велико Търново 2021-2027

Решение на Великотърновски общински съвет

Приложение 1 – Програма за реализация

Приложение 2 – Индикативна финансова таблица

Приложение 3 – Матрица на индикаторите

Приложение 4 – Зони за въздействие

Приложение 5 – ПУГМ хармонизиран

Приложение 6 – Протокол от обществено обсъждане


ПОКАНА ЗА 02.06.2021 г.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г. имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в публично събитие „Обществен форум“, на което ще бъде обсъдена стратегическата част на документа: визия, приоритети,  мерките и др.

Събитието ще се проведе онлайн на 02.06.2021 г. от 10:30 часа. Очакваната продължителност е до 12:00 ч.

За да вземете участие е необходимо предварително да уведомите за Вашето желание за участие до 31.05.2021 г. (понеделник) на следния електронен адрес: euro_vt@abv.bg, като задължително посочите Ваш адрес, на който ще получите линк за участие в събитието.

Линкът ще Ви бъде изпратен до 09:30 ч. в деня на събитието на имейл адреса, който сте посочили.

В случай, че се наложат промени по предварително обявения час ще бъдете уведомени своевременно.


На 31 май 2021 (понеделник) и 1 юни 2021 г. (вторник) ще бъдат проведени фокус – групи във връзка с разработване на Плана за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г.

В тази връзка публикуваме график за тяхното провеждане.

31.05.2021г. (понеделник)Място: Нова зала, ет.3, сграда на Община Велико Търново
10:30 – 12:00Социална политика и здравеопазване
13:00 – 14:30Икономическо развитие/НИРД
15:00 – 16:30Образование, младежки дейности и спорт
01.06.2021г. (вторник)Място: зала 306, ет.3, сграда на Община Велико Търново
09:30 – 11:00Инфраструктура
11:00 – 12:30Околна среда и градска мобилност
14:00 – 15:30Културно-историческо наследство и туризъм
15:30 – 17:00Общинска администрация, в т.ч. кметове и кметски наместници, съседни общини