Търсим Вашето мнение! Споделете го!

Включете се в анкетното проучване на общественото мнение във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г. Допитването има за цел включването на широк кръг от заинтересовани страни в процеса на планирането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие.

С Вашата активност ще допринесете за изготвянето на най-важния за Община Велико Търново стратегически документ, който ще очертае основните приоритети и насоки за развитие през следващите седем години.

Настоящото анкетно проучване се състои от две анкетни карти, насочени към различни целеви групи. В случай, че се определяте като представител на: местния бизнес, образователните институции, културните институции, социалните и здравните институции, НПО, медии и др. моля, натиснете тук.

В случай, че желаете да участвате в допитването в качеството си на гражданин на Община Велико Търново моля, натиснете тук.