ДОКУМЕНТИ НА МЕЖДУНАРОДНО И ЕВРОПЕЙСКО НИВО

Европейска комисия (2017) Бяла книга за бъдещето на Европа. Размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 г.

Европейска комисия (2017) Моят регион, моята Европа, нашето бъдеще. Седми доклад за социалното, икономическото и териториалното сближаване

Европейска комисия. Съобщения за медиите. Бюджет на ЕС: Регионално развитие и политиката на сближаване след 2020, 29.5.2018 г.

Европейска комисия, Конкурентоспособност в регионите с ниски доходи и нисък растеж – доклад за изоставащите региони — SWD (2017) 132 final, 10.4.2017 г.

Доклад на комисията за регионално развитие от 2016 г. относно европейското териториално сътрудничество

Препоръка на ЮНЕСКО относно историческия градски пейзаж

Европейска конвенция за защита на археологичното наследство

Европейска конвенция за ландшафта

Концепция за планове за устойчива градска мобилност (Приложение към Съобщение на Европейската Комисия СОП

Европейско споразумение за главните международни пътни артерии (AGR)

Препоръка 2019/786 на Комисията от 8 май 2019 относно санирането на сгради


ЗАКОНИ И НАРЕДБИ

Закон за регионалното развитие

Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

Закон за административно-териториалното устройство на Република България

Закон за биологичното разнообразие

Закон за водите

Закон за горите

Закон за защитените територии

Закон за кадастъра и имотния регистър

Закон за културното наследство

Закон за опазване на земеделските земи

Закон за опазване на околната среда

Закон за почвите

Закон за предучилищното и училищното образование

Закон за социалните услуги

Закон за пътищата

Закон за управление на отпадъците

Закон за устройство на територията

Закон за туризма

Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри


ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО

Актуализирана Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г.

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен регион 2021-2027 г. Схема за пространствено развитие

Социално – икономически анализ на районите в Република България – 2020 г.

Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2012-2022 г.

Междинен доклад за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.

Стратегия за децентрализация 2016-2025 г.

Национална програма за развитие: „България 2030“

Национална програма „Цифрова България 2025”

Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г.

Актуализирана Пътна карта за изпълнение на Актуализирана Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г.

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020 г.

Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.

Актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г.

Актуализирана Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г.

Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.

Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016-2022 г.

Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.

Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г.

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 2030 г.

Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.

Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.

Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030 г.

Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г.

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор на Република България

Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г.

Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите

Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.

Стратегически план за развитие на горския сектор в Република България 2014-2023 г.

Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г.

Национална стратегия за развитие на концесиите в Република България 2018-2027 г.

Актуализирана Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2022

Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България 2019-2030 г.

Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.

Национална стратегия за учене през целия живот (2014-2020 г.)

Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” до 2025 г.


ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНСКО НИВО

Програма за управление на община Велико Търново за периода 2019-2023 г.

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива Община Велико Търново 2020-2029 г.

Стратегия за развитие на културата в Община Велико Търново 2020-2030 г.

Общ устройствен план на община Велико Търново